Email: hr@protemps.com.sg
Tel: +65 6337 2188
Address: 60 Paya Lebar Road, Paya Lebar Square
#05-32 Singapore 409051